Nowa firma - dofinansowania-unijne

Dofinansowaia unijne

nowa-firma.com.pl


Dofinansowania unijne

Jest to bezzwrotna pomoc pieniężna z budżetu Unii Europejskiej dla krajów członkowskich UE, na realizację przeróżnych projektów w swych państwach rodzimych np. na cele kulturowe, naukowe.

Środki finansowe Unii Europejskiej (dotacje unijne) gromadzone są przez państwa członkowskie oraz powierzane dalej do unijnego budżetu. Podług unijnego prawa środki te stanowią zasoby własne Unii Europejskiej.

fundusz unijny, z którego są dokonywane dofinansowania powstał w 1975 roku na podstawie traktatu TWE (traktat Wspólnot Europejskich). Najistotniejszym celem tego funduszu jest przyczynianie się do poprawy niezgodności regionalnych w Unii Europejskiej przez zmniejszanie różnic w poziomach rozwoju i zacofania obszarów.

Fundusze unijne wspomagają przede wszystkim:

 

  • instytucje produkcji przedsiębiorstw,

  • analizy naukowe,

  • postęp technologiczny,

  • ochronę środowiska,

  • rozwój turystyki oraz kultury.

Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój partnerstwa przygranicznego.

Beneficjentami (osobami czerpiącymi „zyski”) unijnych nakładów finansowych są przede wszystkim:

  • przedsiębiorcy,

  • środowisko biznesowe,

  • instytucje pozarządowe,

  • administracja rządowa i samorządowa,

  • ośrodki badawcze.

 

O dofinansowanie z Unii Europejskiej mogą ubiegać się wyłącznie kraje należące do Unii Europejskiej, są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Najwięcej dotacji unijnych poświęca się na rozwój państw biedniejszych takich jak Łotwa, Litwa czy Słowenia.

Dofinansowania unijne dla Polski pochodzą ze źródeł tzw. zintegrowanego programu operacyjnego wzrostu regionalnego.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej trafia do jednostek gmin, a jest wydatkowane przede wszystkim na rozwój szkolnictwa, ośrodków zdrowia, a także dróg na obszarze gminy. W zakresie tego programu są realizowane plany związane z postępem i innowacją infrastruktury, ochrony środowiska. Wśród zintegrowanego programu operacyjnego można wyróżnić także pomoc na rozwój turystyki i kultury regionalnej.